Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Urszula nie znała wówczas zwyczaju posyłania dziewic do sypialni wojowników, tak jak się dopuszcza kury do rasowych kogutów, ale miała okazję go poznać w ciągu tego roku, gdy przybyło do jej domu jeszcze dziewięciu synów Aureliana Buendii, których musiała ochrzcić.
— Gabriel García Márquez “Sto lat samotności”
Ojcze mityczny, mityczny artysto, sprzyjaj mi teraz i o każdej porze.
James Joyce “Portret artysty z czasów młodości”
Żyć, błądzić, padać, triumfować, odtwarzać życie z życia!
James Joyce “Portret artysty z czasów młodości”
Gardło bolało go od pragnienia głośnego krzyku, krzyku sokoła lub orła na wysokościach, głoszącego przejmującym krzykiem wichrom o swym oswobodzeniu. Oto jest zew życia, rzucony jego duszy, a nie ponury, ochrypły głos świata obowiązków i rozpaczy, nie ten nieludzki głos wzywający go do bezkrwistej służby u stóp ołtarza. Chwila niepowstrzymanego lotu oswobodziła go, a okrzyk triumfu, więziony w gardle, rozsadzał mu mózg.
(…)
Nerwowym ruchem zeskoczył ze skały nie mogąc już stłumić płomienia we krwi. Poczuł ogień w twarzy i drganie pieśni w gardle. Żądza wędrówki paliła mu stopy pragnące wyruszyć na koniec świata. Naprzód! Naprzód! - rozlegało się krzykiem w sercu. Wieczór zgęstnieje nad morzem, noc padnie na równiny, świt rozjarzy się przed wędrowcem i ukaże mu obce pola, wzgórza i twarze. Dokąd?
— James Joyce “Portret artysty z czasów młodości”
borowajka
Reposted fromnucha nucha viablairinne blairinne
borowajka
0588 3a2a 390
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viakitewalk kitewalk
borowajka
7566 65dd 390
Reposted fromumorusana umorusana
borowajka
9335 57bd 390
Reposted fromumorusana umorusana
borowajka
7161 459b 390
Reposted fromumorusana umorusana
borowajka
Reposted fromworwor worwor
borowajka
8257 07fa 390
Reposted frommsto msto viablairinne blairinne
borowajka
borowajka
borowajka
7796 4fc2 390
Reposted fromluluu luluu viablairinne blairinne
borowajka
borowajka
9472 a783 390
Reposted fromlikushkai likushkai viaabricate abricate
borowajka
borowajka
2482 b6e8 390
Reposted bykthxyzorax
borowajka
7678 1db6 390
"We accept the reality of the world with which we are presented"
- Truman Show
Reposted fromdawdler dawdler viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl